Projekt Staleté kořeny - lípy století

03. 09. 2018

Výsadba národního stromu /100 kusů/ lip k výročí založení Československé republiky 28.10.2018

Vážení bratři a sestry v Kristu,
pokud uvažujete o zapojení se do projektu se svou církví (křesťanským sborem, farností, společenstvím) připravili jsme pro vás jednoduchou metodiku jak postupovat. Na začátku bychom Vás chtěli ubezpečit, že nám v žádném případě nejde o vměšování se do vnitřních záležitostí církví, sborů ale skutečně jen o propojení křesťanů na akci, kterou mohou všichni pozitivně zúročit ke zviditelnění práce církve v jednotlivých lokalitách a připomenout tak vhodným způsobem i sekulárním účastníkům, že základ naší demokratické republiky položil T.G.M. na 4 pilířích: na svobodě, křesťanské víře, důstojnosti a pravdě, a že stojí za to tyto hodnoty zdůrazňovat a právě v dnešní době připomínat.

Organizační zajištění slavnosti je čistě na místní pořádající církvi (vítaná je spolupráce s městem a dalšími místními subjekty). Autoři projektu Staleté kořeny dodají sazenici lípy zdarma a poskytnou mediální a metodickou podporu a v případě potřeby pomohou s koordinací.

Pokud uvažujete o zapojení se do projektu se svou církví (sborem, farností, společenstvím) připravili jsme pro vás jednoduchou metodiku jak postupovat:

  1. Zapojení se do projektu – registrace
  2. Oslovení vedení města a dalších organizací ke spolupráci
  3. Příprava vlastního programu výroční slavnosti
  4. Financování projektu
  5. Zajištění technických podmínek a povolení k výsadbě
  6. Slavnost spojená s bohoslužbou a vysazením lípy dne 28.10.2018.
  7. Mediální výstupy v regionálních i celostátních sdělovacích prostředích

1. ZAPOJENÍ SE DO PROJEKTU – REGISTRACE
Registraci, prosím, proveďte na webových stránkách http://www.ceskestudny.cz/lipystoleti/

Současně nás kontaktujte na emailové adrese produkce@staletekoreny.cz, případně vyčkejte, až Vás po registraci zkontaktuje naše produkce.

2. SPOLUPRÁCE:
Oslovte (přizvěte) ke spolupráci vedení města/obce, případně další místní církve, organizace, spolky, významné rodáky, osobnosti města/ obce.

3. PŘÍPRAVA PROGRAMU SLAVNOSTI na den 28.10.2018
Po dohodě s ostatními spolupracujícími organizacemi, připravte program akce – která by ideálně měla proběhnout venku v místě, kde se bude lípa v rámci této slavnosti vysazovat, případně v její blízkosti.
Je na každém pořadateli, co bude náplní programu. Záleží na tom, jaká je „silná stránka“ pořádající církve (hudební těleso, recitace dětí, krátký úvod historika apod.) a bohoslužba. Doporučujeme pestřejší a kratší jednotlivé bloky programu.
Na akci nezapomeňte pozvat zástupce obce, města, děti základních škol, střední školy, místní spolky např. Skauty, Sokol, slavného rodáka či jinou slavnou osobnost. A také zástupce firem a institucí, kteří akci podpořili a hlavně, nezapomeňte na širokou veřejnost.

4. FINANCOVÁNÍ PROJEKTU
Sazenice – obdržíte od nás zdarma (budeme je distribuovat týden před ohlášenou slavností). Financování nákladů spojených s organizací slavnosti: Pokud do spolupráce na projektu vstoupí vedení města/obce, věříme, že přispějí i nějakou finanční částkou.
Doporučujeme požádat místní firmy, podnikatele o finanční dar (případně jinou formu pomoci). Pokud budou chtít uplatnit dar – nabízíme zviditelnění jejich loga umístěním na webové stránce projektu www.staletekoreny, kde se na mapě republiky budou postupně objevovat města a obce zapojené do projektu a jejich podporovatelé (sponzoři).
Doporučujeme na začátku akce udělat rozvahu jaký rozsah slavnosti si může pořadatel dovolit, jinými slovy zvážit na jakou finanční podporu dosáhne. Akce nemusí být v žádném případě finančně náročná, a přesto může být důstojná.

5. ZAJIŠTĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK a POVOLENÍ K VÝSADBĚ
5.1 Výběr místa pro vysazování lípy Pokud místní církevní společenství nevlastní pozemek, na kterém by připadalo v úvahu vysadit lípu, doporučujeme hned v úvodu řešit tuto otázku s městským úřadem (obcí). Místo pro výsadbu vybírejte pečlivě s ohledem na fakt, že může být umístěno v centru obce. Obecní (městský) úřad - Odbor životního prostředí Vám může pomoci vytipovat vhodné místo.
Z územního plánu také zjistíte jaké je dlouhodobé zamýšlené využití pozemku (např. plánované rozšíření vozovky, výstavba apod.). Každá obec má ve svém územním obvodu přehled pozemků vhodných pro náhradní výsadbu (a to po předběžném projednání s jejich vlastníky). http://nahlizenidokn.cuzk.cz nebo výpis z KV

5.2. Vlastnické poměry
Podle našeho právního řádu je vlastníkem dřeviny majitel pozemku, proto si před výsadbou zajistěte Souhlas majitele pozemku s výsadbou písemně, případně soupis podmínek, za jakých majitel pozemku souhlasí s výsadbou a jeho vlastnoruční podpis.
Dále pak je důležité vyřešit Závazek následné péče po dobu 5 let: vyjádření obce/ školy/ spolku/ fyzické osoby, která přijímá zodpovědnost za následnou péči o vysazený strom minimálně po dobu 5-ti let.
Nezapomeňte uvést konkrétní jméno a kontakt na osobu/ organizaci, datum podpisu.

5.3.Inženýrské sítě
Nadzemní a pozemní inženýrské sítě představují zásadní faktor pro možnost dlouhodobé existence stromů. Při výsadbách v obcích je proto nutné v konkrétním místě zkontrolovat vedení inženýrských sítí. Některé lze ověřit zdarma např. vedení sítí ČEZ https://www.cez.cz/cs/podpora/technicke-zalezitosti/pro stavebniky/sdeleni-o-existenci-siti.html. nebo RWE https://dpo.qasnet.cz/zadost-o-stanovisko. Obdobně lze zjistit vedeni vodovodů a kanalizací http://vyjadreni.smvak.cz/Default.aspx. Zjistíte-li v blízkosti plánovaného místa výsadby vedení sítí technické infrastruktury, pátrejte po velikosti ochranného pásma. Nejvěrohodnější informace o inženýrských sítích a ochranných pásmech Vám sdělí příslušný odbor územního plánování na stavebním úřadě. Pokud zjistíte, že se zamýšlený pozemek nachází v ochranném pásmu – nemusí to nutně znamenat zákaz výsadby – sázení dřevin do některých ochranných pásem není vyloučeno, ale váže se na písemný souhlas příslušného orgánu.
Výsadba by neměla ohrožovat vlastníky sousedních nemovitostí. Nestanoví-li jiný právní předpis, platí pro stromy dorůstající výšky přesahující 3 m přípustná vzdálenost od hranice pozemků také 3 m. Neplatí to v případě je-li na sousedním pozemku les nebo sad.

5.4. VÝSADBA –dodání sazenice stromku, doprava, technické provedení výsadby a další důležité informace jsou uvedené v samostatném souboru VÝSADBA LÍPY.

6. SLAVNOST spojená s BOHOSLUŽBOU a vysazením lípy dne 28.10.2018. Scénář slavnosti naplánujte ještě před tím, než zahájíte její propagaci. Zajistěte si kvalitní fotodokumentaci akce.
Předem naplánujte, kdo promluví, kdo povede bohoslužbu, kdo vysadí strom, jakým způsobem se zapojí do programu ostatní.
Starší veřejnost si pamatuje, že oblíbená píseň T.G.M. byla „Ach synku, synku doma-li jsi“, dáváme ke zvážení, zda pořadatel zařadí zpěv této lidové písně anebo pouze hymnu do programu – čímž dojde také k propojení sekulární veřejnosti s křesťany ve společném zpěvu.
Na závěr by měla být osazena pamětní informační cedulka o této akci.

7. MEDIÁLNÍ VÝSTUPY Doporučujeme zajistit účast zástupců regionálních, případně celostátních sdělovacích prostředků.

Iva Hlavsová, produkční www.staletekoreny.cz

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.