Rozvod

23. 02. 2018

Duchovní zásady Církve bratrské na pokračování - 18

(75) Manželství mezi mužem a ženou Bůh ustanovil už v rámci stvořitelského řádu jako nerozlučný svazek, na což se odvolává i Ježíš Kristus, když potvrzuje: Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj! (Gn 2,22–24; Mt 19,5–6). Přinese-li manželství zklamání, nese věřící trpělivě důsledky, snaží se vše přemáhat láskou a ušlechtilým jednáním (Ko 3,13). Bible nabádá k zachování svazku i v neideálních vztahových konstelacích (1Pt 3,1nn; 1K 7,10nn).6 V každé manželské krizi hledáme vždy především cesty k zachování manželství, ke smíření a obnově vztahu. Neochota hledat takové cesty prozrazuje tvrdé srdce (Mt 19,8). Rozvod je špatný (Mal 2,14–16; Mt 5,21n; L 16,17n; Ř 7,1–3 aj.), protože ruší Boží vůli a dílo, rozlučuje, co Bůh spojil, porušuje smlouvu mezi lidmi i s Bohem, dotýká se důstojnosti zúčastněných osob.7 Přitom ani v případě smilstva Bůh nežádá rozvod (např. Oz 2–3), ale jen ho připouští. Cílem řešení takového problému by vždy mělo být pokání, změna života (Ga 6,1) a odpuštění se smířením (Ef 4,31–32), a nikoli rozvod.8
(76) Bůh nenávidí rozvod (Mal 2,16), ale počítá s ním vzhledem k lidskému hříchu.9 Rozvod považujeme za krajní řešení, tak jako Mojžíšův zákon připouští rozvod pro nějakou hanebnost/odpornost (Dt 24,1) a Ježíš pro smilstvo (Mt 19,9).10 Smilstvo, řecky porneia, doslova oddávání se chtíči/nezákonné touze, se vztahuje k sexuální oblasti. Porneia byla ve své době slovem pro sexuální nevěrnost a zahrnovala každý druh nezákonného pohlavního styku, jistě včetně homosexuálního (Lv 18,22; Ř 1,26–28; 1K 6,9) a incestu. Apoštol Pavel používá toto slovo také v 1K 5,1 k označení styku s prostitutkou (1K 6,13–16). Je možné sem zařadit také pedofilii a další formy různých deviací sexuálního života. Smilstvo zahrnuje nejen nevěru, ale i jakoukoliv sexuální zvrhlost. Reformátoři (Luther, Kalvín, Bucer) byli ochotni uznat důvod k rozvodu také tam, kde se objevuje neúnosně kruté fyzické a psychické násilí.11 Dnes takové situace vznikají také v případě závislosti na alkoholu, drogách, při hmotném vykořisťování, tedy případy, kdy je hrubě pošlapávána manželská smlouva, kdy je ohrožována lidská integrita, kdy už jde o život, kdy jde o zdraví s trvalými následky. To je v podstatě to, co Mojžíšův zákon pojmenoval jako hanebnost/odpornost (Dt 24,1). V takových závažných případech legitimitu rozvodu nezpochybňujeme. Poškozená strana pak někdy volí rozvod jako poslední východisko z nouze a de iure potvrzení faktu rozvráceného manželství (Mt 19,8n; 1K 7,10nn; Dt 24,1).12 Někdy je třeba – pro dobro zúčastněných dětí – sloužit k pokojnému rozvodu.
(77) Druhý biblický důvod pro rozvod je založen na přání nevěřícího, který si déle nepřeje žít v manželství s křesťanským protějškem a chce odejít (1K 7,15). Jedná se o neochotu nevěřícího naplňovat manželskou smlouvu s tím, kdo usiluje žít jako křesťan. Pokud se nevěřící chce nechat rozvést, věřící to respektuje (1K 7,15).13
(78) Rozvod z jiných důvodů je hříchem a v případě opětovného sňatku branou k dalšímu hříchu.14 Věřícím, kteří se rozvádějí mimo důvody zahrnuté v Písmu, je věnována pastorační péče, pokud chtějí, příp. je uplatněno kázeňské opatření,15 neboť otevřeně odmítají respektovat Boží slovo (Mt 18,15–17).16

(6) Teze k pastoraci rozvádějících se a rozvedených, SO RCB, 2012, http://www.cb.cz/vzdelavani/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=7:eticke-otazky&Itemid=104 (20. 2. 2015).
(7) Teze k pastoraci rozvádějících se a rozvedených, SO RCB, 2012.
(8) Manželství, rozvod a nový sňatek, stanovisko SO RCB, 2006, In: Teologická stanoviska a doporučení Rady Církve bratrské a Studijního odboru, Rada CB, Praha 2009, s. 29-31.
(9) Manželství, rozvod a nový sňatek, stanovisko SO RCB, 2006, s. 29-31.
(10) Důležité je, že Ježíš neuvádí jako možný důvod rozvodu „jen“ cizoložství, tedy manželskou nevěru, ale smilstvo, což je širší pojem.
(11) DAVIS, J. J.: Evangelical Ethics: Issues Facing the Church Today. PR Publishing, Phillipsburg, New Jersey 1993, s. 82n.
(12) Teze k pastoraci rozvádějících se a rozvedených, Studijního odboru Rady CB, 2012.
(13) Manželství, rozvod a nový sňatek, stanovisko SO RCB, 2006.
(14) Teze k pastoraci rozvádějících se a rozvedených, SO RCB, 2012.
(15) Řád CB, §250-266.
(16) Manželství, rozvod a nový sňatek, stanovisko SO RCB, 2006.

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.