Vize Rady Církve bratrské na období 2017 - 2021

20. 04. 2018

Přinášíme Vám vizi Rady Církve bratrské na období 2017 -2021.

Toužíme být svědky, že na každém sboru je alespoň 60 % lidí společně pod vlivem Písma, a to častěji než jen při nedělním kázání (např. na biblických hodinách, na skupinkách, v nedělní škole atd.).

Považujeme Boží slovo za hlavní zdroj Božího zjevení a základ, na kterém naše církev tradičně stavěla. Proto se ho chceme učit sami i společně číst, studovat a promýšlet. Toto vše s touhou nechat se Písmem formovat a poznávat v něm Boží charakter.

Toužíme být svědky, že každý sbor zakouší obrácení lidí ke Kristu.

Víme, že obrácení je Boží dar a milost, zároveň ale nechceme rezignovat na vytváření prostředí, kde se zázrak nového narození průběžně uskutečňuje. Proto chceme cíleně usilovat o to, aby naše sbory byly otevřeným a přijímajícím společenstvím, kde se otevřeně káže Kristus. Toužíme, aby v každém sboru bylo normální být svědky křtů a následného duchovního doprovázení.

Toužíme vidět založení nových misijních skupin, sborů nebo stanic.

Není rozhodující, jestli někde vznikne stanice, sbor nebo misijní skupina, ale jestli v lokalitách, kde žádný křesťanský sbor není, začnou křesťané systematicky působit a založí tu pod vedením mateřského sboru misijní skupinu, stanici nebo později sbor. Základní motivací zakládání skupin, stanic a sborů pak je misie a následný proces duchovního doprovázení, nikoli přetahování nespokojených křesťanů z jednoho místa na druhé.

Toužíme po tom, aby do čtyř let byly všechny sbory obsazené správci sboru.

Naše sbory dlouhodobě prožívají nedostatek kazatelů. Chceme spolu se sbory napomáhat k vytváření takového prostředí církve, které bude nové služebníky motivovat k rozhodnutí vstoupit do kazatelské služby.

Toužíme vidět, že součástí služby každého sboru jsou minimálně dva konkrétní segmenty diakonské (sociální) práce.

Považujeme za velmi důležité, aby naše sbory neodmítaly pomáhat lidem, kteří se ocitají na chvostu společenského žebříčku. Nechceme se uzavírat starým, nemocným, postiženým ani jinak znevýhodněným lidem. Proto toužíme, aby každý sbor nějak pomáhal některé ze znevýhodněných skupin, a to jak uvnitř sboru, tak i mimo něj.

Toužíme, aby každý sbor pracoval s mladou generací od besídky přes dorost a mládež až po péči o rodiny a manželství.

Jsme si dobře vědomi tlaku, kterému je vystavena mladá generace, manželství a rodina. Proto chceme s mladou generací na každém sboru cíleně pracovat, motivovat ji k následování Ježíše. Stejně tak chceme cíleně připravovat snoubence na manželství a pracovat i s manželskými páry, a to nikoli až když přijde krize, ale preventivně.

Vnímáme, že k realizaci výše popsaných bodů jsou důležité mj. tři vlastnosti:

Odvaha – chceme povzbuzovat sbory, aby se nebály vstupovat do nových oblastí služby a aby se nebály překračovat hranice svých komfortních zón.

Otevřenost – chceme dávat důraz na to, abychom byli otevření jak novým lidem, tak novým pohledům a názorům. Zároveň nechceme rezignovat na hledání správných odpovědí. Chceme být konzervativní v etice a učení a otevření ve formách.

Oddanost – chceme se učit být oddanými následovníky Ježíše Krista a promýšlet, jak svoji víru aplikovat v každodenním životě.


Rada Církve bratrské listopad 2017

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.