Dopis Společenství evropských evangelických církví k volbám do Evropského parlamentu

22. 05. 2019

Evropské volby – cesta k vytvoření jednoty v různosti

Ve dnech 23. až 26. května proběhnout ve všech členských státech Evropské unie volby do Evropského parlamentu. Každých pět let mají občané Evropské unie možnost určit svým hlasem složení Evropského parlamentu. Společenství evropských evangelických církví (GEKE) vyzývá k účasti na těchto volbách, abychom ve smyslu navržené cesty smíření aktivně přispěli k vytváření pokojní spolubytí v evropském životním prostoru.

Evropa – cesta smíření
GEKE na svém osmém valném shromáždění ve švýcarské Basileji vzpomnělo v září 2018 konce 1. světové války. Přitom rovněž připomnělo, jakým darem je pro evropské obyvatele po roce 1945 smíření, které získalo svoje politické vyjádření v Evropské radě a v Evropské unii a které odsunulo války a nacionalistická zmatení Evropy na okraj propasti. Konec studené války ukončil i násilná rozdělení uvnitř Evropy a lidé východní Evropy mohou o své historii rozhodovat rovněž ve svobodných volbách. „Protestantské církve Evropy se musejí živě držet své touhy po pokoji a smíření i v rozmanitých konflikty poškozených společenstvích, a to i v aktuálním hospodářském, sociálním a politickém stavu, jakkoli ho zažívají jako nespravedlnost. Současně si jsme vědomi, že smíření ještě neznamená dosazení ideálního stavu, že není jednorázovým aktem, ale že jde o proces, který potřebuj být nastartován a udržován. Smíření potřebuje lidi, kteří jsou k němu připravení, a taková strukturální opatření, která záměru smíření poslouží. Proces evropského sjednocení je právě proto evropskými evangelickými církvemi jako událost pokoje a smíření vítán.“(1)

Evropa – místo, kde si klademe výzvy
Odpovědnost těch, kteří budou do Evropského parlamentu zvoleni, bude velká, sám projekt evropského sjednocení vězí ve vícestranné krizi, na což ukazuje i výstup Velké Británie z EU. V mnoha evropských společnostech musíme konstatovat nárůst euroskeptických nálad, Evropu odmítajících hlasů nebo dokonce návrat k nacionalistickým představám a přáním.
Na druhou stranu čelíme silným společným evropským výzvám, které očividně nejsou řešitelné jen na národní úrovni: Změna klimatu a ochrana stvoření; lidskoprávní politika tváří v tvář uprchlíkům a migrantům; sociální a ekonomické rozkoly v Evropě, které mj. vedou k tomu, že tisíce lidí hledají práci a budoucnost v jiných členských státech Unie a opouštějí přitom své rodiny a příbuzné; hluboká proměna našich společností v důsledku nasazení nových technologií jako digitalizace, automatizace, umělá inteligence atd.; a nakonec i politické změny mimo Evropu.
Odpovědnost budoucí evropské politiky se bude muset s těmito výzvami věcně a s odborností vypořádat. Pečlivá analýza vědeckých, politických i společenských procesů je přitom pro přijetí přiměřených rozhodnutí zásadní.

Evropa – prostor rozmanitosti
Mnohé členské denominace GEKE jsou menšinovými církvemi, prožívají zkušenost diaspory. Jsou citlivé na domněle většinové názory a přesvědčení. K rozvíjení vlastní víry potřebují prostor neomezující rozdílnost a rozmanitost. Proto pro politický prostor platí: Právě demokracie svými volbami zajistí, že menšinám bude dopřáno sluchu a poskytnuto místo v prostoru politické diskuse a rozhodování. Volby do Evropského parlamentu umožní, aby rozmanitost Evropy dále rostla, získávala hlas, a současně se podílela na jednotě a vzájemném smíření.

Evropa – životní prostor, na němž se chceme podílet
GEKE přitakává zásadnímu významu demokracie a právní státnosti. Státní forma parlamentární a státoprávní demokracie „odpovídá Božím dílem stvoření propůjčené hodnotě, svobodě a rovnosti každého člověka. V jejich rozdělování, omezování a vzájemné kontrole sil se odráží lidská porušenost a hříšnost. Státoprávně založené instituce chrání a umožňují svobodu všech i každého jednotlivce, stejně jako společný život všech.“(2)
GEKE vyzývá k využití volebního práva a k aktivnímu podílu na spoluurčování dalšího směřování Evropy. Nabízí se i celá řada dalších možností, jak e do formování Evropy zapojit, včetně těch, které v dalších pěti letech umožní sestavení nového Evropského parlamentu.

Rada GEKE, Vídeň, únor 2019

(1) Stanovisko 8. valného shromáždění GEKE, Společně pro Evropu – 100 let od konce První světové války: Společné vzpomínání ve prospěch budoucnosti, Basilej, září 2018.
(2) Stanovisko 8. valného shromáždění GEKE, Společně pro Evropu – 100 let od konce První světové války: Společné vzpomínání ve prospěch budoucnosti, Basilej, září 2018.

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.