iNform 01/2020

05. 02. 2020

Komentované zprávy z jednání Rady Církve bratrské v Praze, leden 2020

Předordinační rozhovory

Rada vedla předordinační rozhovor s bratrem Richardem Hrdým, který byl Odborem pro vzdělávání doporučen k ordinaci. Bratr je nyní vikářem ve Sboru CB v České Třebové s pověřením k práci na stanici v Ústí nad Orlicí. Svou službu koná při civilním zaměstnání. Ve 35 letech začal studovat ETS. Postupně dozrával k vikářství a nyní k rozhodnutí stát se kazatelem. Rada doporučuje Richarda Hrdého k ordinaci za kazatele Církve bratrské.
Rada vedla předordinační rozhovor s Miroslavem Pavlíčkem, který byl Odborem pro vzdělávání doporučen k ordinaci. Bratr má bohaté zkušenosti se sborovou prací. Vykonával funkci staršího sboru v Rakovníku a sloužil kázáním v době, kdy byl sbor bez kazatele. Vikariát bratrovi pomohl vyzkoušet si v praxi, co znamená vést sbor. Nyní slouží na půl úvazku. Rada doporučuje Miroslava Pavlíčka k ordinaci za kazatele Církve bratrské.

Rozhovor o vikariátu

Po rozhovoru s bratrem Antonínem Šedou Rada schválila vikariát bratra Šedy bez nároku na pracovní úvazek s platností od 1. 1. 2020 ve Sboru CB v Letovicích, v misijní skupině zformované kolem služby Elimu, kde slouží i se svou ženou. Bratr absolvuje vikariát při svém stávajícím zaměstnání.

Vizitační zprávy

Rada schválila vizitační zprávy ze sborů Hranice (vizitovali Petr Grulich a Pavel Škrobák) a Velká Lhota (vizitoval David Novák).

Jednání s korejským sborem The Chapel Prague

Rada vzala na vědomí, že kazatel – správce korejského sboru The Chapel Prague Kim Hahn Seop byl 21. 7. 2019 členským shromážděním odvolán. Rada CB dostala zápis z členského shromáždění až 18. 12. 2019 a hned následující den odeslala na MKČR žádost o výmaz pastora Kima z rejstříku s datem účinnosti 18. 12. 2019. Sbor zůstává nadále bez správce. Statutárním orgánem je nyní pouze místopředseda staršovstva a hospodář, kteří souhlasí s podáním konferenčního návrhu na zrušení sboru.

Výroční konference na Slovensku

Rada vzala na vědomí informaci předsedy Rady CB na Slovensku, že slovenská Konference se bude konat ve dnech 15.–16. 5. 2020. Místo bude upřesněno. Na tuto konferenci byl pozván zástupce Rady CB z ČR. Předsednictvo Rady tímto pověřilo Petra Rause.

Úprava Pravidel vikariátu

Rada schválila úpravu Pravidel vikariátu, která upřesňuje podmínky vstupu do vikariátu. Aktuální verze Pravidel bude s návazně upravenou přílohou Doporučení staršovstva umístěna na webové stránky Církve bratrské.

Žádost o ukončení vikariátu

Rada souhlasí s ukončením vikariátu bratra Davida Uhříka (Velká Lhota) na jeho žádost.

Instalace ve Sboru CB v Klatovech

Rada pověřila Petra Rause k provedení instalace Oldřicha Kadlece ve sboru CB v Klatovech; bratr nastupuje na sbor 1. 7. 2020.

Prodej domu v Hranicích

Rada vzala na vědomí výsledek hlasování per rollam o prodeji domu v Hranicích. Ze 76 sborů (bez mezinárodních a přidružených) s prodejem souhlasilo 69 sborů, 1 sbor byl proti, 6 sborů se zdrželo hlasování.

Společné jednání české a slovenské Rady v červnu 2020

Rada byla informována o tom, že slovenská strana souhlasí s pozváním Předsednictva společné konference na jednání české a slovenské Rady CB ve dnech 8.–9. 6. 2020. Místo konání bylo slovenskou stranou potvrzeno opět v Hustopečích.

Paušální sazby za použití soukromého vozidla na rok 2020

Rada schválila jednotnou paušální sazbu náhrady za používání soukromých silničních motorových vozidel ve výši 6,50 Kč/km. Tato sazba je platná od 1. 1. 2020. Informace bude zaslána sborům v Hospodářské informaci 2020.

Žádost Dorostového odboru o finanční příspěvek

Na žádost Dorostového odboru Rada schválila na rok 2020 finanční příspěvek ve výši 100.000 Kč na práci Sharemanů (krajových spolupracovníků Dorostového odboru).

Kutná Hora

Na žádost kazatele Marka Fajfra Rada CB souhlasí s ukončením jeho pracovního poměru dohodou k 29. 2. 2020. Rada je bratrovi vděčná za jeho službu.
Rada jmenovala Jana Lukla (kazatele – správce sboru CB Podblanicko) s platností od 1. 3. 2020 administrátorem Sboru CB v Kutné Hoře.

Setkání s generálním sekretářem ERC

Bratr Jan Vinš popsal základní poslání a činnosti Ekumenické rady církví. ERC je svaz církví, který zajišťuje na jedné straně komunikaci mezi církvemi a státem a na druhé straně komunikaci mezi církvemi různých denominací, především s Římskokatolickou církví. V současné době má ERC 12 členů. Je protiváhou České biskupské konferenci (ČBK) a rovnocenným partnerem při jednání se státními a veřejnoprávními institucemi.
ERC zastřešuje pastorační služby kaplanů v nemocnicích, vojsku, věznicích, zajišťuje lobbing ve státních složkách, je poradním orgánem na ministerstvech a krajích v legislativním procesu. Občas ERC zastupuje všechny církve včetně katolických a Federaci židovských obcí.
V čele ERC je Řídicí výbor, jehož členy jsou většinou vrcholní představitelé církví. ŘV projednává všechny aktivity ERC. Dále v rámci ERC fungují komise (finanční, pro média, pro duchovní péči ve zdravotnických zařízeních, pro mládež, pro ekumenismus, pro křesťanské školství a vzdělávání) a pracovní skupiny (pro Modlitbu za domov a pro čínské křesťany).
Protože ERC sdružuje různé denominace, jsou projednávaná především témata, ve kterých se členové shodnou, aby se předcházelo napětí. Z důvodu této názorové plurality se také ERC nevyjadřuje ke většině společenských témat. Přesto poslední valné shromáždění přijalo prohlášení k citlivým tématům eutanázie a sociální rovnosti.
V současné době se začíná postupně rozvíjet spolupráce s policií. Pokynem policejního prezidenta byla zřízena Policejní duchovní služba. Roli duchovního může však zatím vykonávat pouze příslušník policie mimo pracovní dobu.
Při tvorbě legislativy pomohla ERC vyjednávat restituce, zrušení zdanění restitucí, vyjasnění určitých záležitostí v oblasti implementace GDPR a protlačit, že církve nemají skutečného fyzického vlastníka. ERC je financována z příspěvků církví (dle procentního podílu na restitucích) a z příjmů z pronájmů bytů a penzionu v budově ERC na Praze 10. Budova prochází postupnou rekonstrukcí. S rostoucím množstvím aktivit uvažuje vedení ERC o zřízení místa stážisty. ERC má tak silný mandát, jaký od církví dostane.

připravil Bronislav Matulík

Církev československá husitská slavila 100 let

V chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze sloužil 11. ledna 2020 slavnostní bohoslužbu k 100. výročí Církve československé husitské celý biskupský sbor pod vedením patriarchy ThDr. Tomáše Butty za účasti mnoha duchovních a laiků z církve napříč mnoha místy Čech, Moravy a Slovenska. Bohoslužby se účastnili zástupci mnoha církví z české i zahraniční ekumeny, Církev bratrskou zastupoval 1. místopředseda Rady CB Petr Raus.
Pozvání přijali a slavnostní bohoslužby se zúčastnili také paní Livie Klausová, zástupci vlády ČR – místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, senátoři Petr Šilar, Pavel Fischer a Jiří Drahoš, kancléř Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jan Morávek, zástupci velvyslanectví Německa a Maďarska a další.
Ve svém kázání na téma 100 let služby Bohu a 100 let pomoci člověku poukázat patriarcha Butta na to, že právě před 100 lety byla 11. ledna 1920 v chrámu sv. Mikuláše tato církev, vycházející z katolického modernismu, slavnostně vyhlášena. Přihlásila se však k tradici mnohem starší – navázala na učení Jana Husa, utrakvisty a českou reformaci a chápala se jako církev Kristova, sbor Páně.
Po skončení slavnostní bohoslužby účastníci konali průvod k pomníku Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí, kde pražský biskup David Tonzar pronesl modlitbu a zazněl společný zpěv. Paní Livia Klausová, patriarcha Tomáš Butta a rektor Univerzity Karlovy položili u pomníku květiny a následovala česká a slovenská státní hymna.
Slavnostní odpoledne pokračovalo setkáním v Brožíkově sále Staroměstské radnice pod záštitou radní pro kulturu Pražského magistrátu paní Hany Třeštíkové.

Hana Tonzarová přednostka odboru pro ekumenu a vnější vztahy CČSH
(vybráno z tiskové zprávy)

Fotografie