Zprávy z jednání Rady CB v září 2023

31. 10. 2023

Komentované zprávy z jednání Rady Církve bratrské, v Praze 4. až 5. září a 25. až 26. září 2023

4. – 5. září 2023

Nový vikář

Rada vedla rozhovor s bratrem Tomášem Valíčkem ze Sboru CB v Šumperku. Rada souhlasí s jeho přijetím do vikariátu od 1. 9. 2023. Vedoucím vikariátu jmenuje Rada kazatele – správce sboru Václava Andrše. Mentor bude jmenován dodatečně. Rada současně rozhodla, že druhá část vikariátu proběhne na jiném sboru. Rada také bratru doporučila řádné dokončení studia na ETS.

Termíny voleb, hlasování, instalací a uvedení

Rada vzala na vědomí aktuální termíny voleb, hlasování, instalací a uvedení. Paul Hugh Till (Frýdlant n. O.) – volba přesunuta na 17. 9. 2023, zajistí Tadeáš Filipek, instalaci zajistí 24. 9. 2023 Jaroslav Pokorný; Jakub Güttner (Frýdlant n. O.) – uvedení vikáře zajistí 10. 9. 2023 Tadeáš Filipek.

Rada vzala na vědomí, že Pavel Černý byl dne 18. 6. 2023 zvolen kazatelem – správcem Sboru CB v Praze – Velká Ohrada. Instalaci zajistí 24. 9. 2023 David Novák.

Rada vzala na vědomí, že Petr Uhřík a René Drápala byli dne 11. 6. 2023 zvoleni dalšími kazateli ve Sboru CB ve Vsetíně – Maják. Instalaci zajistil 3. 9. 2023 Bronislav Matulík. Rada vzala na vědomí, že Jakub Mrázek byl dne 11. 6. 2023 zvolen kazatelem – správcem Sboru CB v Ostravě – Trojka. Instalaci provede 24. 9. 2023 také Jaroslav Pokorný.

Volby seniorů do konce roku 2023

Rada vzala na vědomí, že do 31. 12. 2023 musí proběhnout volby seniorů v seniorátech Hanácko – Valašský (nyní senior Bedřich Smola) a Jižní Čechy (nyní senior Daniel Kaleta).

Koncepční témata církve

Do konce července definovali jednotliví členové Rady koncepční témata, která považují za důležité pro zdravý a udržitelný rozvoj a fungování Církve bratrské a sborů. Jan Drahokoupil navrhl zpracování témat podle oblastí a následně takto přehled koncepčních témat zpracoval. Rada se rozhodla při každém z následujících jednání vždy jednu oblast zpracovat a projednat. Do příštího jednání připraví Tadeáš Filipek a Roman Toušek oblast financování církve.

Žádost o ordinaci vikáře Marka Valdy

Rada vděčně přijala rozhodnutí děčínského sboru podat žádost o ordinaci vikáře Marka Valdy.

Školská rada ETS

Rada jmenuje Vojtěcha Furáka do školské rady ETS na další funkční období 1. 10. 2023 – 30. 9. 2026.

Petr Raus – končící funkční období ve správní radě ETS a VI ETS

Rada pověřila Jaroslava Pokorného, aby vyhledal možného nástupce Petra Rause ve správních radách ETS a VI ETS. Funkční období Petra Rause končí k 31. 12. 2023.

Výsledek inspekce na ETS

Rada s vděčností vzala na vědomí pozitivní výsledek školské inspekce na ETS.

Jmenování za člena Správní rady DCB – František Flek

Rada jmenuje kazatele Františka Fleka za člena Správní rady Diakonie CB na období 1. 9. 2023 – 31. 5. 2027.

Sbírka Diakonie CB 2023

Rada vzala na vědomí informaci o Sbírce Diakonie CB, která se bude konat v neděli 26. 11. 2023.

Zrušení stanice Opava – Elim při Sboru CB v Opavě

Rada vzala na vědomí, že se vznikem nového sboru Opava - Elim byla zrušena stanice Elim při sboru CB v Opavě.

Zrušení stanice Hodonín při Sboru CB v Třinci – Sosna

Rada vzala na vědomí, že byla zrušena stanice v Hodoníně při Sboru CB v Třinci – Sosna. Důvodem je přechod společenství pod Brno – Betanie, což by mělo být potvrzeno členským shromážděním 24. 9. 2023.

Supervize

Rada byla informována o trvající nabídce supervizí pro kazatele zajišťovaných Kateřinou Caklovou. Supervize dosud využilo 6 skupin po 5 kazatelích. Tedy 30 osob z celkového počtu 99 kazatelů. Stále platí, že první 3 sezení každému kazateli hradí Rada, ostatní si již hradí sami. Kazatelům byl rozeslán e-mail s opětovnou nabídkou supervizí.

Předplatné Brány pro rok 2024

Rada souhlasí s ponecháním stejné výše předplatného časopisu Brána pro rok 2024 a to 60 Kč/číslo a rovněž souhlasí s ponecháním stejné výše platby za neodebranou Bránu 47 Kč/číslo.

25. – 26. září 2023

Setkání Rady s kaplany

Rada se setkala s nemocničními, vojenskými a vězeňskými kaplany a s kaplanem Parlamentu ČR ke vzájemnému povzbuzení, k rozhovorům a k informacím o kaplanské službě. Kaplani jsou křesťané v „první linii“, slouží lidem ve velmi specifických podmínkách. Rada vyjádřila za jejich službu velkou vděčnost a podporu.

Vizitační zprávy

Na základě ukončených vizitací Rada schválila zprávy z Třebíče a z Černošic.

Volby kazatelů

Rada vzala na vědomí, že Roman Cimbulka byl zvolen za kazatele – správce sboru pro nový Sbor CB v Chýnově. Zároveň udělila výjimku a souhlasila s prodloužením mandátu kazatele Romana Cimbulky ve Sboru CB v Táboře o 3 měsíce od 1. 10. 2023 - 31. 12. 2023.

Rada vzala na vědomí, že Benjamin Kaleta byl zvolen za dalšího kazatele Sboru CB v Horních Počernicích. Instalace proběhla 24. 9. 2023.

Rada vzala na vědomí, že Paul Hugh Till byl zvolen za dalšího kazatele Sboru CB ve Frýdlantu nad Ostravicí.

Administrace – Prostějov

Rada vzala na vědomí ukončení administrace Sboru v Prostějově Josefem Horským k 31. 12. 2023 na žádost administrátora. Rada jmenuje administrátorem Prostějova Bedřicha Smolu od 1. 1. 2024.

Koncepční témata

Rada vyslechla rozbor koncepčního tématu Hospodaření sborů připravený Tadeášem Filipkem, který zdůraznil, že podstatná bude „obětavost“ členů. Sbor potřebuje min. 75 členů, aby zajistil plat 1 kazatele, až budou ukončeny příspěvky a restituce od státu.

Brno-Betanie – nová stanice Hodonín

Rada vzala na vědomí, že při Sboru CB v Brně-Betanie vznikla nová stanice Hodonín.

Vikáři v Církvi bratrské

V Církvi bratrské nyní na sborech působí 15 vikářů, z toho 4 noví od září 2023: Jakub Güttner, Tomáš Valíček, Michal Waněk a Pavel Trojáček.

Studijní volno

Rada schválila studijní volno kazateli Romanu Cimbulkovi (1. 11. - 15. 12. 2023) a Romanu Touškovi (1. 10. 2023 - 31. 10. 2023).

Jmenování zástupce CB do školské rady ETS

Rada jmenuje Bronislava Matulíka do školské rady ETS na další funkční období 1. 10. 2023 – 30. 9. 2026 místo Pavla Trefného.

Manželství a vztah k homosexualitě a homosexuální menšině

Rada jmenuje komisi pro manželství a vztah k homosexualitě a homosexuální menšině ve složení: Beňa David, Černý Pavel, Hošek Pavel, Kop Martin, Máhrik Tibor, Novák David, Paluchník Pavel, Staněk Dalimil a Ber Viktor.

Zahraniční cesty

Rada souhlasila se zahraniční cestou kazatele Matúše Kušníra ve dnech 18. – 21. 9. 2023 do Cuidad Real, Španělsko na konferenci Joining Hands for Mission in Europe.

Rada souhlasila se zahraniční cestou kazatele Pavla Plchota do Austrálie v rámci Nových horizontů v termínu 1. 10. 2023 - 18. 10. 2023 v rámci pracovního volna s náhradou mzdy.

Rada souhlasila se zahraniční cestou Bedřicha Smoly do Anglie a USA v termínu 16. – 29. 10. 2023 v rámci pracovního volna s náhradou mzdy, se kterou staršovstvo sboru Vsetín – Maják souhlasí. V Anglii se zúčastní konference a poté v USA navštíví partnerské sbory v New Jersey, Coloradu a Memphisu.

Připravil Bornislav Matulík

Fotografie