Pastýřský list předsedy Rady členům CB

10. 02. 2013

Milí bratři, milé sestry, otcové rodin, vážení členové Církve bratrské!

Srdečně vás zdravím a přeji vám pokoj a milost od našeho Pána Ježíše Krista. Obracím se na vás tímto listem, abych vás povzbudil v zápase o prohloubení duchovního života našich rodin.

Křesťanská rodina je částí církve, která pěstuje svůj duchovní život. Rodiče, především otec jako hlava rodiny (Ef 5,23; 1Tm 3,4), nesou před Bohem a církví odpovědnost za děti jim svěřené. Společně dbají na to, aby děti mohly poznávat Boha Otce a Pána Ježíše Krista jako osobního Spasitele a Pána, rozvíjejí v rodině živé společenství víry, k němuž patří především znalost a poslušnost Božího slova a modlitba. Forma vedení duchovního života rodiny se přizpůsobuje aktuálním potřebám jejích členů, včetně dětí. Důležitý a budující je i zpěv duchovních písní (Mt 18,20; Ko 3,16; Joz 1,8).

Tak zní jeden z článků našeho Řádu týkající se rodinného života členů Církve bratrské (Řád CB, čl. 22/1). Je třeba se ptát, jakým způsobem pěstujeme duchovní život ve svých rodinách. Jednou z možných forem jsou domácí pobožnosti. V některých rodinách se taková setkání nad Biblí praktikují každý večer, v některých se pomalu vytrácejí, v jiných vůbec nezačala. Nejde o název, dnes bychom takové setkání mohli nazvat třeba rodinná skupinka. Jde o praxi, která má svůj původ v rodinách starozákonních, kdy otcové svým dětem připomínali Boží skutky (5M 11,19). Dělo se tak i v domácnostech prvních křesťanů, kde se tvořily zárodky sborů rané církve. V neposlední řadě se jedná o dobrou a nosnou tradici, kterou jsme převzali z praxe staré Jednoty bratrské a pietismu.

Dovolte mi několik otázek: Praktikujete něco, co by se dalo nazvat rodinnou pobožností, kdy se celá rodina programově schází ke společnému čtení Bible, k rozhovorům, k modlitbě, ke zpěvu? Pokud ne, chtěli byste jednou něco takového praktikovat u sebe doma? Máte vzor v nějaké rodině? Rozumíte, proč praktikovat rodinné pobožnosti a jaké by měly být?

Tady je několik konkrétních odpovědí: Protože sbližují rodinu. Protože je dnes nikdo nedělá a je to na těch rodinách vidět. Je to základní společenství, kde se děti setkávají s vírou. Měl by je vést otec, je za rodinu před Bohem zodpovědný. Měly by být kreativní, aby se děti nenudily, třeba si sehrát biblický příběh jako scénku. Měla by být dána možnost účastnit se, ale i svoboda (nemuset přijít).

Rodinná setkání nad Biblí začínají a končí u manželů, kteří ještě (nebo už), nemají kolem sebe děti. Společná modlitba manželů je základem. Pokud se rodina rozroste, přizpůsobí se program těm nejmenším, aby všichni rozuměli. V období, kdy dospívající výrazně ovlivňují rodinná setkávání, je třeba hledat pestřejší formy. Mimo stěžejní biblická zamyšlení mohou být zpestřením úryvky ze zajímavých knih, střípky z prožitého dne, aktuální misijní zprávy, rozhovor nad články Brány či jiných periodik.

Vím, není jednoduché s touto praxí začít a shromáždit rozptýlenou rodinu v určitý čas na jedno místo. Zvlášť obtížné je to v neúplných rodinách. Vím ale také, že nejde jen o vnější překážky, neboť ten největší zájem, aby se tak v našich rodinách nedělo, má ten zlý. Je proto odpovědností nás křesťanských rodičů, abychom dali prostor Duchu svatému, který by Božím slovem formoval myšlení a činy nás i našich dětí. To je to nejdůležitější, čím je společně s dobrou výchovou a poskytnutím odpovídajícího vzdělání, můžeme vybavit pro život.

Obracím se zejména na vás, věřící muže v rodinách, abyste duchovní vzdělávání svých rodin vzali vážně a zasadili se o pravidelná setkávání nad Biblí. Neváhejte oslovit své kazatele, kteří vám doporučí vhodné materiály; co se v současné době vydává a s čím jsou dobré zkušenosti. Skvělá příležitost, jak začít nebo obnovit domácí pobožnosti, je akce „40 dní s Biblí“. Je možné si vytisknout podklady umístěné na www.cb.cz/akce, upravit je podle rodinné situace a připojit se. Společné čtení proroka Izaiáše a Skutků začíná ve středu 20. února 2013. Akce sice končí Velikonoční nedělí, ovšem pro rozjezd domácích pobožností to může být ten nejlepší začátek.

S přáním, abychom prožili mnoho pěkných rodinných setkání nad Biblí, a to nejen v nastávajícím postním období, váš

Daniel Fajfr předseda Rady Církve bratrské

Fotografie