Bible nemá ruce ani nohy. Proto ji GEDEONI ČR nosí mezi hledající.

26. 01. 2016

„Opět začal učit u moře. Shromáždil s k němu tak veliký zástup, že musel vstoupit na loď na moři; posadil se v ní a celý zástup byl na břehu. Učil je mnohému v podobenstvích. Ve svém učení jim řekl: „Slyšte! Vyšel rozsévač rozsívat. Když rozsíval, padlo některé zrno podél cesty, a přiletěli ptáci a sezobali je. Jiné padlo na skalnatou půdu, kde nemělo dost země, a hned vzešlo, protože nebylo hluboko v zemi. Ale když vyšlo slunce, spálilo je; a protože nemělo kořen, uschlo. Jiné zase padlo do trní; trní vzrostlo, udusilo je, a zrno nevydalo úrodu. A jiná zrna padla do dobré země a vzcházela, rostla, dávala úrodu a přinášela užitek třicetinásobný i šedesátinásobný i stonásobný.“ A řekl: „Kdo má uši k slyšení, slyš!“ Když byl o samotě, vyptávali se ho ti, kdo byli s ním spolu s Dvanácti, co znamenají podobenství. Řekl jim: „Vám je dáno znát tajemství Božího království; ale těm, kdo jsou vně, je to všecko hádankou, aby ‚hleděli a hleděli, ale neviděli, poslouchali a poslouchali, ale nechápali, aby se snad neobrátili a nebylo jim odpuštěno.‘“ Řekl jim: „Nerozumíte tomuto podobenství? Jak porozumíte všem ostatním? Rozsévač rozsívá slovo. Toto jsou ti podél cesty, kde se rozsívá slovo: Když je uslyší, hned přichází satan a bere slovo do nich zaseté. A podobně ti, u nichž je zaseto na skalnatou půdu: Ti slyší slovo a hned je s radostí přijímají. Nezakořenilo v nich však a jsou nestálí; když pak přijde tíseň nebo pronásledování pro to slovo, hned odpadají. U jiných je zaseto do trní: Ti slyší slovo, ale časné starosti, vábivost majetku a chtivost ostatních věcí vnikají do nitra a dusí slovo, takže zůstane bez úrody. A pak jsou ti, u nichž je zaseto do dobré země: Ti slyší slovo, přijímají je a nesou úrodu třicetinásobnou i šedesátinásobnou i stonásobnou.“ Marek 4, 1-20

GEDEONI: Služba tištěným Slovem Bible je považována pro všechny křesťanské církve a společenství jako závazné vyznání víry. Je to milostný dopis od Boha nám lidem. Ukazuje nám cestu k Bohu a věčnému životu. V ní nacházíme výpovědi ke každé oblasti života. Dává odpovědi na naše životní otázky, nabízí útěchu a pomoc v těžkostech, daruje trvalou radost a vnitřní pokoj. Bible nás však také varuje před nesprávnými cestami a před rozhodnutími, kterými bychom ublížili sobě či druhým. Bible je jedinečná kniha, neboť nám ukazuje cestu k Bohu a dává návod, jak s ním navázat celoživotní vztah.

Mistr Jan Hus, Jan Ámos Komenský, Bohuslav Balbín a mnozí další v naší národní historii pečovali o mateřský jazyk. Vylepšovali a utvářeli jej, aby zvěst o Ježíši Kristu mohla být přístupná pro každého. Dnes tištěnou Bibli rozdává organizace Gedeoni téměř po celém světě.

Mezinárodní svaz Gedeonů je mezidenominační společenství křesťanů (podnikatelů a odborných pracovníků), kteří jsou členy protestantských/evangelikálních církví. Organizace byla založena v roce 1899 v USA. Naši členové jsou odhodlaní zachraňovat ztracené osobním svědectvím a distribucí Božího slova ve 200 zemích po celém světě. Většina Gedeonů slouží dobrovolně a bezplatně v místech, kde žijí a v nejbližším okolí. Díky tomu je služba Gedeonů i účinná.

Zajímavostí je i skutečnost, že se Gedeonům občas podaří založit místní skupinu v zemích, do kterých tradiční misionáři nemají povoleno přijít.

Raritou, která nemá obdoby v oboru tištěných publikací, je dosažení mety vytištěných a distribuovaných dvou miliard publikací Bible nebo Nového zákona s knihou žalmů a Přísloví, z května roku 2015. Během oslav tohoto významného mezníku tištěné Bible Gedeoni v mnohých státech předávali upomínkové Bible předsedům vlád nebo presidentům, jako poděkovaní za umožnění šíření Božího slova v jejich zemích a jako projevení úcty dle textu epištoly Římanům 13. kapitoly.

Audio Bible MP3 Od samého počátku působení Gedeonů v ČR byl tištěn Ekumenický překlad. V současné době se začíná tisknout překlad Bible 21. Zajímavý je i fakt, že Bibli 21 je možné pro vlastní potřebu, stáhnout jako AUDIO knihu zdarma legálně přímo z autorského webu http://www.bible21.cz/ke-stazeni/audio ve formátu MP3. Tuto MP3 verzi B21 nabízíme jako zajímavost studentům během rozdávání na středních školách.

Věříme, že možnost legálního stažení audioverze Bible21 je vhodným obohacením nabídky tištěné verze Bible. Pokud ji budeme nabízet, věříme, že může oslovit a zaujmout i širokou veřejnost.

Zajímavým projektem je i Gedeonská Bible - mobilní aplikace zdarma – „Gideon Bible app“, více na adrese http://gideons.bible.is/. Mottem této aplikace je „Víra je ze slyšení“ a „Najít pomoc, najít pravdu“.

Umožňuje přístup k Novému zákonu ve velkému množství jazyků a to i ve formě MP3 tam, kde je to k dispozici.

Bible nemá ruce ani nohy Na službu jako Gedeoni nahlížíme podobenstvím o Rozsévači. Členové celosvětového sdružení Gedeonů vědí, že vytištěné Slovo je tím semenem, které si Bůh může podle své vůle použít k proměně životů ve svůj čas. Bible nepředkládá ani ideologii ani náboženství, ale je svědectvím o Bohu. Protože ale Bible nemá ruce a nohy, nosí ji Gedeoni a bezplatně distribují na různá místa ve společnosti: - hotely, penziony a ubytovací zařízení - školy, university, koleje, menzy - nemocnice, léčebny, ordinace, centra pomoci, utečenecké tábory - vězení - lidem v uniformách (policie, hasiči, armáda) a do státních institucí.

Rozdáváme osobně Nové zákony každému nevěřícímu, kdo má o něj zájem. Nějraději společně s naším osobním svědectvím, jak jsme Boha poznali my.

Členem sdružení Gedeonů může být muž (znovuzrozený křesťan, kterému je alespoň 21 let a je členem nějaké prostestanské/evangelikální církve) a jeho manželka. Gedeonky smí rozdávat pouze Gedeoni. Gedeonky nejsou určeny pro církve, ale pro neveřící v našich městech skrze distribuci Gedeonů. Roční členský příspěvek je ve výši 15 USD. Gedeoni se sdružují do místních skupiny ve městěch a oblastech nad 25 tisíc obyvatel. V ČR jich momentálně máme 35, ale reálný potenciál je až 70, aby byly pokryty všechny oblasti Česka, Moravy a Slezska. Odbobně to funguje ve všech 200 zemích světa, kde jsou oficiálně Gedoeni registrování.

Bible a Nové zákony se tisknou a posílají díky štědré podpoře jednotlivých křesťanů, církví, podnikatelů a samotných Gedeonů z celého světa, kterým šíření Božího slova leží na srdci. V poslední době roste i počet dárců v ČR, kteří rozpoznávají, že svým darem na tisk gedeonského Nového zákona mají požehnání a podíl na tom, že někdo na světě bude moci být zachráněn pro Jeho království!

Gedeoni také drží nepřetržitý modlitební řetěz za všechny země světa již mnoho desítek let. (např. za Českou republiku se modlí každý 9. den v měsíci). Zvláště se modlíme za země, kde je málo křesťanů a není možné oficiálně registrovat gedeonskou misii. Jde o tyto země: Irán, Alžír, Maroko, Uzbekistán, Severní Korea, Irák, Afganistán, Saudská Arábie, Jemen, Somálsko, Tunis, Lybie, Turkmenistán, Mauretánie, Comoros Islands, Djibouti, Maledivy, Eritrea, Lichtenštejnsko, Monako, Sv. Helena, Tuvalu, Wallis & Futuna.

Pokud budete chtít nahlédnout na stránky Gedeonů v originále, najdete je na interntové stránce: www.gideons.org. České stránky jsou www.gedeoni.cz, kde naleznete i kontakt na Gedeony ČR: Info@gedeoni.cz nebo mobilní telefonní číslo: +420 774 589 354.

Dary na tisk Nových zákonů je možno zasílat přes formulář k tomu určený na stránce http://www.gedeoni.cz/darovaci-formular

V současné době se lidé, kteří mají o křesťanství mlhavé ponětí, odvolávají v důsledku příchodu Islámu do Evropy na Bibli a to i přesto, že ji často ani nečetli. Mluvíme zde hlavně o postkomunistických státech, kde Bible není často známa ani jako literární klenot. Na základě uvedeného je návrat k Bibli pro lidi nejen z náboženských, ale i z kulturně-historických důvodů prospěšný. Je užitečné seznamovat lidi s Biblí a využít možnosti distribuce gedeonských Nových zákonů.

Zajímavosti v číslech: - od roku 1995 se v ČR rozdalo: přes 1,5 milionu kusů - v roce 2015 se v ČR rozdalo: přes 50 tisíc kusů - jeden Gedeon v ČR průměrně rozdá: 120 kusů ročně - nejpočetnější camp v ČR je v Praze - nejstarší camp v ČR je v Praze - nejmladší camp v ČR je v Dobříši z roku 2014

“Guinnessova kniha”:http://www.slovart.cz/knihy-v-cestine/obrazove-knihy/guinnessova-kniha-rekordu/guinness-world-records-2014.html?page_id=13060 rekordů dlouhodobě patří mezi nejoblíbenější knihy světa a počtem prodaných kusů za rok ji překonává pouze Bible. A to i díky faktu, že přibližně 2/3 obsahu knihy jsou každoročně inovovány, a tudíž se mají čtenáři vždy s novým vydáním nač těšit. Podle Guinessovy knihy rekordů je nejprodávanější knihou historie lidstva právě Bible s “prodanými a rozdanými”:http://www.guinnessworldrecords.com/world-records/best-selling-book-of-non-fiction pěti miliardami kopií. “Nejčastěji”:http://www.balustrada.cz/bratrstvo/cislo.phtml?1107_clanek15 kradenou knihou ve světových knihovnách je Guinnessova kniha rekordů, hned za ní je Bible.

Pracujme, dokud je den, až přijde noc, nikdo nebude moci pracovat. (Jan 9,4)

Heslem Gedeonů je dobře známý verš z knihy Izaiáš 55:11.

S pozdravem Pavel Denk, Jaroslav Bajer, Josef Kočnar

(redakčně upraveno)

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.