Zprávy z jednání Rady CB v prosinci 2023

08. 01. 2024

Komentované zprávy z jednání Rady Církve bratrské, Praha prosinec 2023

Rozhovor s ředitelem ETS

Rada vedla rozhovor s ředitelem ETS Milošem Poborský. Sleduje nové trendy ve vzdělávání a to, že se lidé hlásí do studia na poslední chvíli a nejraději by, kdyby se roční výuka vešla do jednoho víkendu. O studium hudby v církvi je zájem, o kombinované programy je zájem nižší. Ve státních dotacích to znamená o statisíce méně. Lidé se nechtějí zavázat na delší (4leté) programy, proto se hlásí do kratších studijních programů. V minulosti bylo až 2/3 studentů v kombinaci, letos je to jen polovina. Těší ho, že se podařilo připravit koncepci spolupráce s Odborem pro práci s mládeží v rámci programu OPEN IT. Na víkendové programy může navázat program History Makers, který je určen těm, kteří jsou již ve službě, a další teologické studium. Důležité je získat pro službu v církvi mladé lidi.

Otázkou je, jestli se má ETS angažovat v ročních školách jako je nyní v Brně. Mnozí studují za kredit s tím, že by rádi chtěli pokračovat na ETS v Praze. O studium je zájem, ale pro učitele je to velký zápřah. Naráží na nedostatek učitelů. Ředitel žádá Radu o pomoc při vytipování učitelů, kteří mají co sdělit a zapadají do konceptu ETS.

V současné době hledá ředitel člověka, který by pomohl s přístavbou ETS.

V lednu proběhne jednání s Radou města Kolín ohledně možnosti provozovat Sociální školu. Pokud by proběhla akreditace sociální práce, měla by ETS více studentů, kteří by tak pomohli financovat teologická studia na ETS. Středočeský kraj již projevil zájem, ale chtějí dobrovzdání z Kolínské radnice.

Setkání se seniory

Po společných modlitbách se senioři sdíleli o svých osobních životech, fungování seniorátů, o Církvi bratrské jako středové církve, která je velmi pestrá a je schopná propojovat vyhraněné proudy, což vyžaduje kvalitní teologickou debatu. Pokud vyhraněné proudy mají ochotu být součástí CB, tak je dobré je přijímat, avšak musí mít s CB společné jádro a nastavené propustné hranice. Rada na závěr požádala seniory, aby na seniorátech diskutovali koncepční témata nastavená Radou, aby zasílali na Radu zpětné reakce. Objevila se také otázka, zda by bylo vhodné revidovat území seniorátu. Rada také povzbudila senioráty v podpoře romské stanice v Děčíně. Setkání bylo ukončeno společným obědem.

Vizitace

Rada vzala na vědomí aktuální přehled vizitací včetně namátkových kontrol hospodaření. Schválila vizitační zprávu ze Sborů CB v Praze 4 – Jižní Město, v Liberci a v Trutnově (per rollam). Po zkušenosti v Liberci vizitátoři Roman Toušek a jan Drahokoupil doporučují, aby s ohledem na rozvětvenost sboru příště sbor navštívili 3 vizitátoři.

Volba seniora

Rada vzala na vědomí, že kazatel Bedřich Smola byl 20. 11. 2023 opětovně zvolen seniorem Hanácko – Valašského seniorátu na další 4leté funkční období (1. 1. 2024 - 31. 12. 2027).

Samostatná stanice Jordán v Pardubicích

Rada souhlasila na žádost staršovstva s ustavením samostatné stanice Jordán v Pardubicích při Sboru CB v Hradci Králové.

Stanice Dobříš

Rada vzala na vědomí, že 1. 11. 2923 byla pod Sborem CB Praha 13 – Stodůlky ustavena kazatelská stanice na Dobříši. Vedoucím stanice je Tomáš Kerepecký.

Člen Správní rady ETS a VI ETS

Rada jmenuje Janette Oubrechtovou za člena Rady školské právnické osoby Evangelikálního teologického semináře – Vyšší odborné školy teologické ETS – VOŠ na 5leté funkční období 1. 1. 2024 – 31. 12. 2028 a současně za člena Správní rady Vzdělávacího institutu ETS, zapsaného ústavu na 6leté funkční období 1. 1. 2024 – 31. 12. 2029.

Vyslání nemocniční kaplanky

Rada souhlasila s vysláním sestry Gisely Younisové do kaplanské služby ve Fakultní nemocnici Bulovka.

Dobrovolník VDP

Rada souhlasila s pověřením kazatele – správce sboru Martina Kopa ze Sboru CB v Třebíči k výkonu dobrovolné služby ve Vězeňské službě ČR a doporučením k vězeňské dobrovolné službě v rámci Vězeňské duchovenské péče.

Konference Setkání emeritních kazatelů (SEK) 2024

Rada vzala na vědomí, že setkání emeritních kazatelů proběhne v Čelákovicích v sobotu 8. 6. 2024.

Návrh na revizory RCB

Rada souhlasila s kandidáty na revizory RCB Jiřím Černíkem a Jiřím Šrámkem na nové funkční období 1. 6. 2024 - 31. 5. 2029. Oba bratři souhlasí.

Komise pro Řád

Rada souhlasila (7,0,0) s kandidáty do Komise pro Řád pro funkční období 1. 6. 2024 - 31. 5. 2028: Petr Grulich, Tomáš Pospíchal, Petr Geldner, Lukáš Pacek, Luboš Dörfl.

Ochrana oznamovatelů

Rada schvaluje vnitřní předpis na ochranu oznamovatelů (Whistleblowing). Rada pověřuje Renátu Ulmannovou a Pavlu Průšovou jako příslušné osoby vyřizující oznámení v rámci vnitřního oznamovacího systému CB.

Valné shromáždění ERC 2023

Rada vzala na vědomí informace z Valného shromáždění ERC, které se konalo 21. 11. 2023. Bronislav Matulík byl zvolen 2. místopředsedou ERC.

připravil Bronislav Matulík

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.